Tuesday, April 3, 2012

Pengertian Aqidah Ahlus Sunnah Wal Jama'ah dalam Islam

Pengertian Aqidah Ahlus Sunnah Wal Jama'ah dalam Islam

Oleh Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas

A. Definisi 'Aqidah 'Aqidah (العقيدة) menurut bahasa Arab (etimologi) berasal dari kata al-' aqdu (العقد) yang bererti ikatan, at-tautsiiqu (التوثيق) yang bererti kepercayaan atau keyakinan yang kuat, al-ihkaamu (الإحكام) yang ertinya mengukuhkan (menetapkan ), dan ar-rabthu biquw-wah (الربط بقوة) yang bererti mengikat dengan kuat. [1]
Sedangkan menurut istilah (terminologi): 'aqidah adalah iman yang teguh dan pasti, yang tidak ada keraguan sedikit pun bagi orang yang meyakininya.
Jadi, 'Aqidah Islamiyyah adalah keimanan yang teguh dan bersifat pasti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala pelaksanaan kewajipan, bertauhid [2] dan taat kepada-Nya, beriman kepada Malaikat-malaikat-Nya, Rasul-rasul-Nya, Kitab- kitab-Nya, hari Akhir, takdir baik dan buruk dan mengimani seluruh apa-apa yang telah shahih tentang Prinsip-prinsip Agama (Ushuluddin), perkara-perkara yang ghaib, beriman kepada apa yang menjadi ijma '(konsensus) dari Salafush Shalih, serta seluruh berita-berita qath'i (pasti), baik secara ilmiah mahupun secara amaliyah yang telah ditetapkan menurut Al-Qur-an dan As-Sunnah yang sahih serta ijma 'Salafush Shalih. [3]
B. Objek Kajian Ilmu 'Aqidah [4] 'Aqidah jika dilihat dari sudut pandang sebagai ilmu-sesuai konsep Ahlus Sunnah wal Jama'ah-meliputi topik-topik: Tauhid, Iman, Islam, masalah ghaibiyyaat (hal-hal ghaib), kenabian, takdir, berita-berita (tentang hal- hal yang telah lalu dan yang akan datang), dasar-dasar undang-undang yang qath'i (pasti), seluruh dasar-dasar agama dan keyakinan, termasuk pula sanggahan terhadap ahlul ahwa 'wal bida' (pengikut hawa nafsu dan ahli bid'ah) , semua aliran dan mazhab yang menyempal lagi menyesatkan serta sikap terhadap mereka.
Disiplin ilmu 'aqidah ini mempunyai nama lain yang sepadan dengannya, dan nama-nama tersebut berbeza antara Ahlus Sunnah dengan firqah-firqah (golongan-golongan) yang lain.
• Penamaan 'Aqidah menurut Ahlus Sunnah: Di antara nama-nama 'aqidah menurut ulama Ahlus Sunnah adalah:
1. Al-Iman 'Aqidah disebut juga dengan al-Iman sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur-an dan hadis-hadis Nabi Shallallahu' alaihi wa sallam, kerana 'aqidah membahas rukun iman yang enam dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Sebagaimana penyebutan al-Iman dalam sebuah hadith yang masyhur disebut dengan hadis Jibril Alaihissallam. Dan para ulama Ahlus Sunnah sering menyebut istilah 'aqidah dengan al-Iman dalam kitab-kitab mereka. [5]
2. 'Aqidah (I'tiqaad dan' Aqaa-id) Para ulama Ahlus Sunnah sering menyebut ilmu 'aqidah dengan istilah' Aqidah Salaf: 'Aqidah Ahlul Atsar dan al-I'tiqaad di dalam kitab-kitab mereka. [6]
3. Tauhid 'Aqidah dinamakan dengan Tauhid kerana pembahasannya berkisar seputar Tauhid atau pengesaan kepada Allah di dalam Rububiyyah, Uluhiyyah dan Asma' wa Sifat. Jadi, Tauhid merupakan kajian ilmu 'aqidah yang paling mulia dan merupakan tujuan utamanya. Oleh kerana itulah ilmu ini disebut dengan ilmu Tauhid secara umum menurut ulama Salaf. [7]
4. As-Sunnah As-Sunnah ertinya jalan. 'Aqidah Salaf disebut As-Sunnah kerana para penganutnya mengikuti jalan yang ditempuh oleh Rasulullah Shallallahu' alaihi wa sallam dan para Sahabat Radhiyallahu anhum di dalam masalah 'aqidah. Dan istilah ini merupakan istilah masyhur (popular) pada tiga generasi pertama. [8]
5. Usuluddin dan Ushuluddiyanah Ushul ertinya rukun-rukun Iman, rukun-rukun Islam dan masalah-masalah yang qath'i serta hal-hal yang telah menjadi kesepakatan para ulama. [9]
6. Al-Fiqhul Akbar Ini adalah nama lain Usuluddin dan kebalikan dari al-Fiqhul Ashghar, iaitu kumpulan hukum-hukum ijtihadi. [10]
7. Asy-Syari'ah Maksudnya adalah segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasul-Nya berupa jalan-jalan petunjuk, terutama dan yang paling pokok adalah Usuluddin (masalah-masalah 'aqidah). [11]
Itulah beberapa nama lain dari ilmu 'Aqidah yang paling terkenal, dan adakalanya kumpulan selain Ahlus Sunnah menamakan' aqidah mereka dengan nama-nama yang dipakai oleh Ahlus Sunnah, seperti sebahagian aliran Asyaa'irah (Asy'ariyyah), terutama para ahli hadis dari kalangan mereka.
• Penamaan 'aqidah menurut firqah (mazhab) lain: Ada beberapa istilah lain yang digunakan oleh firqah (mazhab) selain Ahlus Sunnah sebagai nama dari ilmu 'aqidah, dan yang paling terkenal di antaranya adalah:
1. Ilmu Kalam Penamaan ini dikenali di seluruh kalangan aliran teologi mutakallimin (pengagung ilmu kalam), seperti aliran Mu'tazilah, Asyaa'irah [12] dan kumpulan yang selari dengan mereka. Nama ini tidak boleh dipakai, kerana ilmu Kalam itu sendiri merupa-kan suatu hal yang baru lagi diada-adakan dan mempunyai prinsip taqawwul (mengatakan sesuatu) atas Nama Allah dengan tidak berlandaskan ilmu.
Dan larangan tidak bolehnya nama tersebut dipakai kerana bertentangan dengan metodologi ulama Salaf dalam menetapkan masalah-masalah 'aqidah.
2. Falsafah Istilah ini digunakan oleh para ahli falsafah dan orang yang sejalan dengan mereka. Ini adalah nama yang tidak boleh dipakai dalam 'aqidah, kerana asas falsafah itu adalah khayalan, rasionaliti, fiktif dan pandangan-pandangan khurafat tentang hal-hal yang ghaib.
3. Tashawwuf Istilah ini digunakan oleh sebahagian kaum Shufi, ahli falsafah, orientalis serta orang-orang yang sejalan dengan mereka. Ini adalah nama yang tidak boleh dipakai dalam 'aqidah, kerana ia merupakan penamaan yang baru lagi diada-adakan. Di dalamnya terkandung igauan kaum Shufi, tuntutan-tuntutan dan pengakuan-pengakuan khurafat mereka yang dijadikan sebagai rujukan dalam 'aqidah.
Penamaan Tashawwuf dan Shufi tidak dikenali pada awal Islam. Penamaan ini terkenal (ada) setelah itu atau masuk ke dalam Islam dari ajaran agama dan keyakinan selain Islam.
Dr. Shabir Tha'imah memberi komen dalam kitabnya, ash-Shuufiyyah Mu'taqadan wa Maslakan: "Jelas bahawa Tashawwuf dipengaruhi oleh kehidupan para pendeta Nasrani, mereka suka memakai pakaian dari bulu domba dan berdiam di biara-biara, dan ini banyak sekali. Islam memutuskan kebiasaan ini ketika ia membebaskan setiap negeri dengan tauhid. Islam memberikan pengaruh yang baik terhadap kehidupan dan memperbaiki tata cara ibadah yang salah dari orang-orang sebelum Islam. "[13]
Syaikh Dr. Ihsan Ilahi Zhahir (wafat th. 1407 H) rahimahullah berkata di dalam bukunya at-Tashawwuful-Mansya 'wal Mashaadir: "Apabila kita memperhatikan dengan teliti tentang ajaran Shufi yang pertama dan terakhir (belakangan) serta pendapat-pendapat yang dinukil dan diakui oleh mereka di dalam kitab-kitab Shufi baik yang lama mahupun yang baru, maka kita akan melihat dengan jelas perbezaan yang jauh antara Shufi dengan ajaran Al-Quran-an dan As-Sunnah. Begitu juga kita tidak pernah melihat adanya bibit-bibit Shufi di dalam perjalanan hidup Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam dan para Sahabat beliau Radhiyallahu anhum, yang mereka adalah (sebaik-baik) pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari para hamba-Nya (setelah para Nabi dan Rasul). Sebaliknya, kita boleh melihat bahawa ajaran Tashawwuf diambil dari para pendeta Kristian, Brahmana, Hindu, Yahudi, serta ke-zuhudan Budha, konsep asy-Syu'ubi di Iran yang merupakan Majusi di tempoh awal kaum Shufi, Ghanusiyah, Greece, dan pemikiran Neo -Platonisme, yang dilakukan oleh orang-orang Shufi belakangan. "[14]
Syaikh 'Abdurrahman al-Wakil rahimahullah berkata di dalam kitabnya, Mashra'ut Tashawwuf: "Sesungguhnya Tashawwuf itu adalah tipuan (rancangan jahat) yang paling hina dan tercela. Syaitan telah membuat hamba Allah tertipu dengannya dan memerangi Allah Azza wa Jalla dan Rasul-Nya Shallallahu 'alaihi wa sallam. Sesungguhnya Tashawwuf adalah (sebagai) kedok Majusi agar ia terlihat sebagai seorang yang ahli ibadah, bahkan juga kedok semua musuh agama Islam ini. Bila diteliti lebih men-dalam, akan ditemui bahawa di dalam ajaran Shufi terdapat ajaran Brahmanisme, Budhisme, Zoroasterisme, Platoisme, Yahudi, Nasrani dan Paganisme. "[15]
4. Ilaahiyyat (Teologi) Illahiyat adalah kajian 'aqidah dengan metodologi falsafah. Ini adalah nama yang dipakai oleh mutakallimin, para ahli falsafah, para orientalis dan para pengikutnya. Ini juga merupakan penamaan yang salah sehingga nama ini tidak boleh dipakai, kerana yang mereka maksud adalah falsafahnya kaum ahli falsafah dan penjelasan-penjelasan kaum mutakallimin tentang AllahSubhanahu wa Ta'alal menurut persepsi mereka.
5. Kekuatan di Balik Alam Metafisik Sebutan ini dipakai oleh para ahli falsafah dan para penulis Barat serta orang-orang yang sejalan dengan mereka. Nama ini tidak boleh dipakai, kerana hanya berdasar pada pemikiran manusia semata-mata dan bertentangan dengan Al-Qur-an dan As-Sunnah.
Banyak orang yang menamakan apa yang mereka yakini dan prinsip-prinsip atau pemikiran yang mereka anuti sebagai keyakinan sekalipun hal itu palsu (batil) atau tidak mempunyai asas (dalil) 'aqli mahupun naqli. Sesungguhnya 'aqidah yang mempunyai pengertian yang benar iaitu' aqidah Ahlus Sunnah wal Jama'ah yang berpunca dari Al-Qur-an dan hadis-hadis Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam yang shahih serta Ijma' Salafush Shalih.
C. Definisi Salaf (السلف) Menurut bahasa (etimologi), Salaf (السلف) artinya yang terdahulu (nenek moyang), yang lebih tua dan lebih utama [16]. Salaf bererti para pendahulu. Jika dikatakan (سلف الرجل) salaf seseorang, maksudnya kedua orang tua yang telah mendahuluinya. [17]
Menurut istilah (terminologi), kata Salaf bererti generasi pertama dan terbaik dari ummat (Islam) ini, yang terdiri dari para Sahabat, Tabi'in, Tabi'ut Tabi'in dan para Imam pembawa petunjuk pada tiga kurun (generasi / masa) pertama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam:
خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم.
"Sebaik-baik manusia adalah pada masaku ini (iaitu masa para Sahabat), kemudian yang sesudahnya (masa Tabi'in), kemudian yang sesudahnya (masa Tabi'ut Tabi'in)." [18]
Menurut al-Qalsyani: "Salafush Shalih adalah generasi pertama dari ummat ini yang pemahaman ilmunya sangat dalam, yang mengikuti petunjuk Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam dan menjaga Sunnahnya. Allah memilih mereka untuk menemani Nabi-Nya Shallallahu 'alaihi wa sallam dan menegakkan agama-Nya ... "[19]
Syaikh Mahmud Ahmad Khafaji berkata di dalam kitabnya, al-'Aqiidatul Islamiyyah bainas Salafiyyah wal Mu'tazilah: "Penetapan istilah Salaf tidak cukup dengan hanya dibatasi waktu saja, bahkan harus sesuai dengan Al-Qur-an dan As-Sunnah menurut kefahaman Salafush Shalih (tentang 'aqidah, manhaj, akhlaq dan suluk-pent.). Barangsiapa yang pendapatnya sesuai dengan Al-Qur-an dan As-Sunnah mengenai 'aqidah, undang-undang dan tingkah lakunya menurut pemahaman Salaf, maka ia disebut Salafi walaupun tempatnya jauh dan berbeza masanya. Sebaliknya, barangsiapa pendapatnya menyalahi Al-Quran-an dan As-Sunnah, maka ia bukan seorang Salafi meskipun ia hidup pada zaman Sahabat, Ta-bi'in dan Tabi'ut Tabi'in. [20]
Penisbatan kata Salaf atau as-Salafiyyuun bukanlah termasuk perkara bid'ah, akan tetapi penisbatan ini adalah penisbatan yang syar'i kerana menisbatkan diri kepada generasi pertama umat ini, iaitu para Sahabat, Tabi'in dan Tabi'ut Tabi'in.
Ahlus Sunnah wal Jama'ah dikatakan juga as-Salafiyyuun kerana mereka mengikuti manhaj Salafush Shalih dari Sahabat dan Tabi'ut Tabi'in. Kemudian setiap orang yang mengikuti jejak mereka serta berjalan mengikut manhaj mereka-di sepanjang masa-, mereka ini disebut Salafi, kerana dinisbatkan kepada Salaf. Salaf bukan kelompok atau golongan seperti yang difahami oleh sebahagian orang, tetapi merupakan manhaj (sistem hidup dalam ber'aqidah, beribadah, berhukum, berakhlak dan yang lain) yang wajib diikuti oleh setiap Muslim. Jadi, pengertian Salaf dinisbatkan kepada orang yang menjaga keselamatan 'aqidah dan manhaj menurut apa yang dilaksanakan Rasulullah Shallallahu' alaihi wa sallam dan para Sahabat Radhiyallahu anhum sebelum terjadinya perselisihan dan perpecahan. [21]
Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah (wafat th. 728 H) [22] berkata: "Bukanlah merupakan aib bagi orang yang menampakkan manhaj Salaf dan menisbatkan dirinya kepada Salaf, bahkan wajib menerima yang demikian itu kerana manhaj Salaf tidak lain kecuali kebenaran." [23 ]
[Disalin dari kitab Syarah Aqidah Ahlus Sunnah Wal Jama'ah, Penulis Yazid bin Abdul Qadir Jawas, Penerbit Pustaka Imam Asy-Syafi'i, Po Box 7803/JACC 13340A Kuala Lumpur, Cetakan Ketiga 1427H/Juni 2006M] _______ Footnote [1]. Lisaanul 'Arab (IX/311: عقد) karya Ibnu Manzhur (wafat th. 711 H) t dan Mu'jamul Wasiith (II/614: عقد


Definisi Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Sejarah Munculnya Istilah Ahlus Sunnah wal Jama'ah

Oleh Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas

D. Definisi Ahlus Sunnah wal Jama'ah Ahlus Sunnah wal Jama'ah adalah: Mereka yang menempuh seperti apa yang pernah ditempuh oleh Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam dan para Sahabatnya Radhiyallahu anhum. Disebut Ahlus Sunnah, kerana kuatnya (mereka) berpegang dan berittiba '(mengikuti) Sunnah Nabi Shallallahu' alaihi wa sallam dan para Sahabatnya Radhiyallahu anhum.
As-Sunnah menurut bahasa (etimologi) adalah jalan / cara, apakah jalan itu baik atau buruk. [1]
Sedangkan menurut ulama 'aqidah (terminologi), As-Sunnah adalah petunjuk yang telah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu' alaihi wa sallam dan para Sahabatnya, baik tentang ilmu, i'tiqad (keyakinan), perkataan mahupun perbuatan. Dan ini adalah As-Sunnah yang wajib diikuti, orang yang mengikutinya akan dipuji dan orang yang menyalahinya akan dicela. [2]
Pengertian As-Sunnah menurut Ibnu Rajab al-Hanbali rahimahullah (wafat 795 H): "As-Sunnah ialah jalan yang ditempuh, termasuk di dalamnya berpegang teguh kepada apa yang dilaksanakan Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam dan para khalifahnya yang terpimpin dan lurus berupa i 'tiqad (keyakinan), perkataan dan perbuatan. Itulah As-Sunnah yang sempurna. Oleh kerana itu generasi Salaf terdahulu tidak menamakan As-Sunnah kecuali kepada apa saja yang merangkumi ketiga aspek tersebut. Hal ini diriwayatkan dari Imam Hasan al-Bashri (wafat th. 110 H), Imam al-Auza'i (wafat th. 157 H) dan Imam Fudhail bin 'Iyadh (wafat th. 187 H). "[3]
Disebut al-Jama'ah, kerana mereka bersatu di atas kebenaran, tidak mahu berpecah-belah dalam urusan agama, berkumpul di bawah kepemimpinan para Imam (yang berpegang kepada) al-haqq (kebenaran), tidak mahu keluar dari jama'ah mereka dan mengikuti apa yang telah menjadi kesepakatan Salaful Ummah. [4]
Jama'ah menurut ulama 'aqidah (terminologi) adalah generasi pertama umat ini, iaitu kalangan Sahabat, Tabi'ut Tabi'in serta orang-orang yang mengikuti dalam kebaikan hingga hari Kiamat, kerana berkumpul di atas kebenaran. [5]
Imam Abu Syammah asy-Syafi'i rahimahullah (wafat th. 665 H) berkata: "Perintah untuk berpegang kepada jama'ah, maksudnya adalah berpegang kepada kebenaran dan mengikutinya. Walaupun yang melaksanakan Sunnah itu sedikit dan yang menyalahinya banyak. Kerana kebenaran itu apa yang dilaksanakan oleh parti yang pertama, iaitu yang dilaksanakan Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam dan para Sahabatnya tanpa melihat kepada orang-orang yang menyimpang (melakukan kebathilan) sesudah mereka. "
Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Mas'ud Radhiyallahu anhu: [6]
الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك.
"Al-Jama'ah adalah yang mengikuti kebenaran walaupun engkau sendirian." [7]
Jadi, Ahlus Sunnah wal Jama'ah adalah orang yang mempunyai sifat dan watak mengikuti Sunnah Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam dan menjauhi perkara-perkara yang baru dan bid'ah dalam agama.
Kerana mereka adalah orang-orang yang ittiba '(mengikuti) kepada Sunnah Rasulullah Shallallahu' alaihi wa sallam dan mengikuti Atsar (jejak Salaful Ummah), maka mereka juga disebut Ahlul Hadits, Ahlul Atsar dan Ahlul Ittiba '. Di samping itu, mereka juga dikatakan sebagai ath-Taa-ifatul Manshuurah (golongan yang mendapatkan satu-tolongan Allah), al-Firqatun Naajiyah (golongan yang selamat), Ghurabaa '(orang asing).
Tentang ath-Taa-ifatul Manshuurah, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:
لاتزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك.
"Sentiasa ada segolongan dari ummatku yang selalu menegakkan perintah Allah, tidak akan mencelakai mereka orang yang tidak menolong mereka dan orang yang menyelisihi mereka sampai datang perintah Allah dan mereka tetap di atas yang demikian itu." [8]
Tentang al-Ghurabaa ', Rasulullah Shallallahu' alaihi wa sallam bersabda:
بدأ الإسلام غريبا, وسيعود كما بدأ غريبا, فطوبى للغرباء.
"Islam awalnya asing, dan kelak akan kembali asing sebagaimana awalnya, maka beruntunglah bagi al-Ghurabaa '(orang-orang asing)." [9]
Sedangkan makna al-Ghurabaa 'adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh' Abdullah bin 'Amr bin al-' Ash Radhiyallahu anhuma ketika suatu hari Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam menerangkan tentang makna dari al-Ghurabaa', beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:
أناس صالحون في أناس سوء كثير من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم.
"Orang-orang yang soleh yang berada di tengah banyaknya orang-orang yang buruk, orang yang derhaka kepada mereka lebih banyak daripada yang mentaati mereka." [10]
Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam juga bersabda mengenai makna al-Ghurabaa':
الذين يصلحون عند فساد الناس.
"Iaitu, orang-orang yang sentiasa memperbaiki (ummat) di tengah-tengah rosaknya manusia." [11]
Dalam riwayat yang lain disebutkan:
... الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سنتي.
"Iaitu orang-orang yang memperbaiki Sunnahku (Sunnah Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam) sesudah dirosakkan oleh manusia." [12]
Ahlus Sunnah, ath-Tha-ifah al-Manshurah dan al-Firqatun Najiyah semuanya disebut juga Ahlul Hadis. Penyebutan Ahlus Sunnah, ath-Thaifah al-Manshurah dan al-Firqatun Najiyah dengan Ahlul Hadits suatu hal yang masyhur dan dikenali sejak generasi Salaf, kerana penyebutan itu merupakan tuntutan nas dan sesuai dengan keadaan dan realiti yang ada. Hal ini diriwayatkan dengan sanad yang sahih dari para Imam seperti: 'Abdullah Ibnul Mubarak:' Ali Ibnul Madini, Ahmad bin Hanbal, al-Bukhari, Ahmad bin Sinan [13] dan yang lain, رحمهم الله.
Imam asy-Syafi'i [14] (wafat th. 204 H) rahimahullah berkata: "Apabila aku melihat seorang ahli hadis, seolah-olah aku melihat seorang dari Sahabat Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam, mudah-mudahan Allah memberikan ganjaran yang terbaik kepada mereka. Mereka telah menjaga pokok-pokok agama untuk kita dan wajib atas kita berterima kasih atas usaha mereka. "[15]
Imam Ibnu Hazm azh-Zhahiri (wafat th. 456 H) rahimahullah menjelaskan mengenai Ahlus Sunnah: "Ahlus Sunnah yang kami sebutkan itu adalah ahlul haqq, sedangkan selain mereka adalah Ahlul Bid'ah. Kerana sesungguhnya Ahlus Sunnah itu adalah para Sahabat Radhiyallahu anhum dan setiap orang yang mengikuti manhaj mereka dari para Tabi'in yang terpilih, kemudian ash-haabul hadis dan yang mengikuti mereka dari ahli fiqih dari setiap generasi sampai pada masa kita ini serta orang-orang awam yang mengikuti mereka baik di timur mahupun di barat. "[16]
E. Sejarah Munculnya Istilah Ahlus Sunnah wal Jama'ah Penamaan istilah Ahlus Sunnah ini sudah ada sejak generasi pertama Islam pada kurun yang dimuliakan Allah, iaitu generasi Sahabat, Tabi'in dan Tabiut Tabi'in.
'Abdullah bin' Abbas Radhiyallahu anhuma [17] berkata ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala:
يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون
"Pada hari yang di waktu itu ada wajah yang putih berseri, dan ada pula wajah yang hitam muram. Adapun orang-orang yang hitam muram mukanya (kepada mereka dikatakan): 'Kenapa kamu kafir sesudah kamu beriman? Oleh itu rasalah azab disebabkan kekafiranmu itu. '"[Ali' Imran: 106]
"Adapun orang yang putih wajahnya mereka adalah Ahlus Sunnah wal Jama'ah, adapun orang yang telah hitam wajahnya mereka adalah Ahlul Bid'ah dan sesat." [18]
Kemudian istilah Ahlus Sunnah ini diikuti oleh kebanyakan ulama Salaf رحمهم الله, di antaranya:
1.Ayyub as-Sikhtiyani rahimahullah (wafat th. 131 H), ia berkata: "Apabila aku dikhabarkan tentang meninggalnya seorang dari Ahlus Sunnah seolah-olah hilang salah satu anggota tubuhku."
2. Sufyan ats-Tsauri rahimahullah (wafat th. 161 H) berkata: "Aku wasiatkan kamu untuk tetap berpegang kepada Ahlus Sunnah dengan baik, kerana mereka adalah al-ghurabaa '. Alangkah sekurang-kurangnya Ahlus Sunnah wal Jama'ah. "[19]
3. Fudhail bin 'Iyadh rahimahullah [20] (wafat th. 187 H) berkata: "... Berkata Ahlus Sunnah: Iman itu keyakinan, perkataan dan perbuatan."
4. Abu 'Ubaid al-Qasim bin Sallam rahimahullah (hidup th. 157-224 H) berkata dalam muqaddimah kitabnya, al-Iimaan [21]: "... Maka sesungguhnya apabila engkau bertanya kepadaku tentang iman, perselisihan umat tentang kesempurnaan iman, bertambah dan berkurangnya iman dan engkau menyebutkan seolah-olah engkau berkeinginan sekali untuk mengetahui tentang iman menurut Ahlus Sunnah dari yang demikian ... "
5. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah [22] (hidup th. 164-241 H), beliau berkata dalam muqaddimah kitabnya, As-Sunnah: "Inilah mazhab ahlul 'ilmi, ash-haabul atsar dan Ahlus Sunnah, yang mereka dikenali sebagai pengikut Sunnah Rasul shallallahu 'alaihi wa sallam dan para Sahabatnya, dari semenjak zaman para Sahabat Radhiyallahu anhum hingga pada masa sekarang ini ... "
6. Imam Ibnu Jarir ath-Thabari rahimahullah (wafat th. 310 H) berkata: "... Adapun yang benar dari perkataan tentang keyakinan bahawa kaum Mukminin akan melihat Allah pada hari Kiamat, maka itu merupakan agama yang kami beragama dengannya, dan kami mengetahui bahawa Ahlus Sunnah wal Jama'ah berpendapat bahawa penghuni Syurga akan melihat Allah sesuai dengan berita yang sahih dari Rasulullah Shaallallahu 'alaihi wa sallam. "[23]
7. Imam Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad ath-Thahawi rahimahullah (hidup th. 239-321 H). Beliau berkata dalam muqaddimah kitab 'aqidahnya yang masyhur (al-' Aqiidatuth Thahaawiyyah): "... Ini adalah penjelasan tentang 'aqidah Ahlus Sunnah wal Jama'ah."
Dengan penukilan tersebut, maka jelaslah bagi kita bahawa lafaz Ahlus Sunnah sudah dikenali di kalangan Salaf (generasi awal umat ini) dan para ulama sesudahnya. Istilah Ahlus Sunnah merupakan istilah yang mutlak sebagai lawan kata Ahlul Bid'ah. Para ulama Ahlus Sunnah menulis penjelasan tentang 'aqidah Ahlus Sunnah agar ummat faham tentang' aqidah yang benar dan untuk membezakan antara mereka dengan Ahlul Bid'ah. Sebagaimana telah dilakukan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Imam al-Barbahari, Imam ath-Thahawi serta yang lain.
Dan ini juga sebagai bantahan kepada orang yang berpendapat bahawa istilah Ahlus Sunnah pertama kali dipakai oleh golongan Asy'ariyyah, padahal Asy'ariyyah timbul pada abad ke-3 dan ke-4 Hijrah. [24]
Pada hakikatnya, Asy'ariyyah tidak dapat dinisbatkan kepada Ahlus Sunnah, kerana beberapa perbezaan prinsip yang asas, di antaranya:
1. Golongan Asy'ariyyah menta'-wil sifat-sifat Allah Ta'ala, sedangkan Ahlus Sunnah menetapkan sifat-sifat Allah sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya, seperti sifat istiwa ', wajah, tangan, Al-Qur-an Kalamullah , dan lain-lain.
2. Golongan Asy'ariyyah menyibukkan diri mereka dengan ilmu kalam, sedangkan ulama Ahlus Sunnah justru mencela ilmu kalam, sebagaimana penjelasan Imam asy-Syafi'i rahimahullah ketika mencela ilmu kalam.
3. Golongan Asy'ariyyah menolak khabar-khabar yang sahih tentang sifat-sifat Allah, mereka menolaknya dengan akal dan qiyas (analogi) mereka. [25]
[Disalin dari kitab Syarah Aqidah Ahlus Sunnah Wal Jama'ah, Penulis Yazid bin Abdul Qadir Jawas, Penerbit Pustaka Imam Asy-Syafi'i, Po Box 7803/JACC 13340A Kuala Lumpur, Cetakan Ketiga 1427H/Juni 2006M] _______ Footnote [1]. Lisaanul 'Arab (VI/399). [2]. Buhuuts fii 'Aqidah Ahlis Sunnah (hal. 16).
Aqidah Imam Empat
Oleh Ustadz Muslim Al Atsari


"Bagilah masjid-masjid antara kami dengan Hanafiyah [1] kerana Si Fulan, salah seorang ahli fiqih mereka, menganggap kami sebagai ahli dzimmah! [2] "Usulan ini disampaikan oleh beberapa tokoh Syafi'iyyah [3] kepada mufti Syam pada akhir abad 13 Hijrah.
Selain itu, banyak ahli fiqih Hanafiyah memfatwakan batalnya solat seorang Hanafi di belakang imam seorang Syafi'i. Demikian juga sebaliknya, sebahagian ahli fiqih Syafi'iyah memfatwakan batalnya solat seorang Syafi'i di belakang imam seorang Hanafi.
Ini di antara contoh sekian banyak kes fanatisme mazhab yang menyebabkan perselisihan dan perpecahan umat Islam [4]. Realiti yang amat malang, bahkan dilarang di dalam agama Islam. Allah Azza wa Jalla berfirman:
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله عليكم إذ كنتم أعدآء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا
Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu kerana nikmat Allah orang yang bersaudara. [Ali 'Imran: 103].
Mengapa orang-orang yang mengaku sebagi para pengikut Imam Empat itu saling bermusuhan? Adakah mereka mempunyai aqidah yang berbeza? Bagaimana dengan aqidah Imam Empat?
Benar, ternyata banyak di antara para pengikut Imam Empat memiliki aqidah yang menyimpang dari aqidah imam mereka. Walaupun secara fiqih mereka mengaku mengikuti imam ikutannya. Banyak di antara para pengikut itu memiliki aqidah Asy'ariyah atau Maturidiyah atau Shufiyah atau lain, aqidah-aqidah yang menyelisihi aqidah Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Padahal imam-imam mereka mempunyai aqidah yang sama, yakni aqidah Ahlus Sunnah wal Jama'ah, aqidah Ahli Hadis.
IMAM EMPAT Istilah Imam Empat yang digunakan umat Islam pada zaman ini, mereka ialah: 1. Imam Abu Hanifah Nu'man bin Tsabit rahimahullah, dari Kufah, Iraq (hidup th 80 H - 150 H). 2. Imam Malik bin Anas rahimahullah, dari Madinah (hidup th 93 H - 179 H) 3. Imam Syafie Muhammad bin Idris rahimahullah, lahir di Ghazza, 'Asqalan, kemudian pindah ke Mekah. Beliau bersafar ke Madinah, Yaman dan Iraq, lalu menetap dan wafat di Mesir (hidup th 150 H - 204 H). 4. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah dari Baghdad, 'Iraq (hidup th 164 H - 241 H).
Empat ulama ini sangat masyhur di kalangan umat Islam. Kepada empat imam inilah, empat mazhab fiqh dinisbatkan.
AQIDAH IMAM EMPAT Siapapun yang meneliti aqidah para ulama Salafush Shalih, maka ia akan mendapatkan bahawa aqidah mereka adalah satu, jalan mereka juga satu. Para ulama Salafush Shalih tidak berpaling dari nash-nash Al Kitab dan Sunnah, dan tidak menentangnya dengan akal, perasaan, atau perkataan manusia.
Mereka mempunyai pandangan yang jernih, bahawa aqidah itu tidak diambil dari seorang 'alim tertentu, bagaimanapun tinggi kedudukannya.
Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata: "Adapun i'tiqad (aqidah, keyakinan), maka tidaklah diambil dariku, atau dari orang yang dia lebih besar dariku. Tetapi diambil dari Allah dan Rasul-Nya, dan keyakinan yang disepakati oleh salaful ummah (umat Islam yang telah lalu, para sahabat Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam). Maka apa yang ada di dalam Al-Quran wajib diyakini. Demikian juga yang hadis-hadis yang sahih telah pasti, seperti Shahih Bukhari dan Shahih Muslim "[5]. Imam Al Ashfahani rahimahullah berkata: "Seandainya engkau meneliti seluruh kitab-kitab mereka (Ahlu Sunnah) yang telah ditulis, dari awal mereka sampai yang akhir mereka, yang dahulu dari mereka dan yang sekarang dari mereka, dengan perbezaan bandar dan zaman mereka, dan jauhnya negeri-negeri mereka, masing-masing tinggal di suatu daerah dari daerah-daerah (Islam); engkau dapati mereka dalam menjelaskan aqidah di atas jalan yang satu, bentuk yang satu. Pendapat mereka dalam hal itu (aqidah) satu. Penukilan mereka satu. Engkau tidak melihat perselisihan dan perbezaan pada suatu masalah tertentu, walaupun sedikit. Bahkan seandainya engkau kumpulkan seluruh apa yang lewat pada lidah mereka dan apa yang mereka nukilkan dari Salaf (orang-orang dahulu) mereka, engkau mendapatinya seolah-olah itu datang dari satu hati dan melalui satu lidah ". [6]
Termasuk Imam Empat, mereka berada di atas satu aqidah. Para ulama terkenal dari berbagai mazhab telah menulis aqidah Imam Empat ini, dan mereka semua mempunyai aqidah yang sama.
Secara terperinci, aqidah Imam Empat ini antara lain dapat dilihat di dalam kitab Usuluddin 'Inda Aimmatil Arba'ah Wahidah, karya Dr. Nashir bin 'Abdillah Al Qifari, pensyarah aqidah Universiti Imam Muhammad bin Sa'ud Qashim dan kitab Mujmal I'tiqad Aimmatis Salaf, karya Dr. Abdullah bin Abdul Muhsin At Turki, Rektor Universiti Imam Muhammad bin Sa'ud.
IMAM ABU HANIFAH Imam Abu Hanifah t berkata: "Aku berpegang kepada kitab Allah. Kemudian yang tidak aku dapatkan (di dalam kitab Allah, aku berpegang) kepada Sunnah Rasulullah n. Jika aku tidak mendapatkannya di dalam kitab Allah dan Sunnah Rasulullah, aku berpegang kepada perkataan-perkataan para sahabat Beliau. Aku akan berpegang kepada perkataan orang yang aku kehendaki, dan aku tinggalkan perkataan orang yang aku kehendaki di antara mereka. Dan aku tidak akan meninggalkan perkataan mereka (dan) mengambil perkataan selain (dari) mereka ". [Riwayat Ibnu Ma'in di dalam Tarikh-nya, no. 4219. Dinukil dari Manhaj As Salafi 'Inda Syaikh Nashiruddin Al Albani, hlm. 36, karya 'Amr Abdul Mun'im Salim].
Imam Abu Ja'far At Thahawi (wafat 321 H), salah seorang ulama Hanafiyah, menulis sebuah risalah tentang aqidah, yang kemudian terkenal dengan nama "Aqidah Ath Thahawiyah". Beliau membukanya dengan perkataan: "Ini peringatan dan penjelasan aqidah Ahlis Sunnah wal Jama'ah di atas jalan ahli fiqh-ahli fiqih agama: Abu Hanifah Nu'man bin Tsabit Al Kufi, Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim Al Anshari, Abu Abdillah Muhammad bin Al Hasan Asy Syaibani g, dan yang mereka yakini, berupa usuluddin (pokok-pokok agama), dan cara beragamanya mereka (dengannya) kepada Rabbul 'Alamin ". [Kitab Aqidah Ath Thahawiyah]
As Subki rahimahullah memberikan komentar terhadap "Aqidah Ath Thahawiyah" dengan perkataan: "Madzhab yang empat ini-segala puji hanya bagi Allah-satu dalam aqidah, kecuali di antara mereka yang mengikuti orang-orang Mu'tazilah dan orang-orang yang menganggap Allah berjisim [7], Namun majoriti (pengikut) mazhab empat ini, berada di atas al haq. Mereka mengakui aqidah Abu Ja'far At Thahawi yang telah diterima secara utuh oleh para ulama dahulu dan generasi berikutnya ". [Usuluddin 'Inda Aimmatil Arba'ah Wahidah, hlm. 28, karya Dr. Nashir bin 'Abdillah Al Qifari].
Penerimaan para ulama terhadap Aqidah Ath Thahawiyah adalah secara umum. Kerana ada beberapa perkara yang perlu dibetulkan, sebagaimana hal itu telah dilakukan oleh pensyarah (yang jelas) Aqidah Ath Thahawiyah, (iaitu) Imam Ibnu Abil 'Izzi Al Hanafi. Demikian juga oleh para ulama belakangan, seperti Syaikh Abdul 'Aziz bin Baz dalam ta'liq (komen) beliau, Syaikh Muhammad Nashiruddin Al Albani dalam syarah dan ta'liq beliau, dan Syaikh Dr. Muhammad bin Abdurrahman Al Khumais di dalam Syarh Al-'Aqidah Ath Thahawiyah Al Muyassar. Namun secara umum, para ulama menerima kebenaran aqidah tersebut.
IMAM MALIK BIN ANAS Imam Malik bin Anas dikenali sebagai ulama yang tegas dalam menyikapi bid'ah. Di antara perkataan beliau yang masyhur ialah: "Barangsiapa membuat bid'ah (perkara baru) di dalam Islam (dan) ia menganggapnya sebagai kebaikan, maka ia telah menyangka bahawa (Nabi) Muhammad n telah mengkhianati risalah. Kerana Allah Ta'ala berfirman:
اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا
Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah Kucukupkan kepadamu nikmatKu, dan telah Kuridhai Islam itu jadi agamamu. [Al Maidah: 3]
Maka apa-apa yang pada hari itu bukan agama, pada hari ini pun tidak menjadi agama ". [8]
Imam Ibnu Abi Zaid Al Qairawani rahimahullah, (wafat 386 H), salah seorang ulama Malikiyah, menulis sebuah risalah tentang aqidah, dan mengandungi aqidah Ahlu Sunnah, sama dengan aqidah ulama lain.
IMAM ASY SYAFI'I Imam Syafi'I t berkata: "Selama ada Al Kitab dan As Sunnah, maka (semua) alasan tertolak atas siapa saja yang telah mendengarnya, kecuali dengan mengikuti kedua-duanya. Jika hal itu tidak ada, kita kembali kepada perkataan-perkataan para sahabat Nabi n, atau salah satu dari mereka ". [Riwayat Baihaqi di dalam Al Madkhal Ilas Sunan Al-Kubra, no. 35. Dinukil dari Manhaj As Salafi 'Inda Syaikh Nashiruddin Al Albani, hlm. 36].
Dan telah masyhur perkataan Imam Syafie rahimahullah: "Aku beriman kepada Allah dan kepada apa yang datang dari Allah (yakni Al-Quran, Pen), sesuai dengan yang dikehendaki Allah. Aku beriman kepada utusan Allah dan kepada apa yang datang dari utusan Allah (yakni Nabi Muhammad n, Pen), sesuai dengan yang dikehendaki utusan Allah "[9]. Imam Abu Bakar Al Isma'ili Al Jurjani rahimahullah, (wafat 371 H), salah seorang ulama Syafi'iyah, menulis sebuah risalah tentang aqidah. Beliau membukanya dengan perkataan: "Ketahuilah, semoga Allah memberikan rahmat kepada kami dan kalian, bahawa jalan Ahli Hadis, Ahli Sunnah wal Jama'ah, ialah mengakui kepada Allah, malaikat-malaikatNya, kitab-kitabNya, rasul-rasulNya, dan menerima apa yang dikatakan oleh kitab Allah Ta'ala, dan apa yang telah sahih riwayatnya dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam "[10].
IMAM AHMAD BIN HANBAL Imam Ahmad bin Hambal t berkata: "Pokok-pokok Sunnah menurut kami ialah, berpegang kepada apa yang para sahabat Rasulullah n berada di atasnya, dan meneladani mereka ..." [Riwayat Al Lalikai]
Imam Abu Muhammad Al Hasan bin 'Ali bin Khalaf Al Barbahari rahimahullah (wafat 329 H), salah seorang ulama Hanbaliyah, menulis sebuah risalah tentang aqidah; aqidah Ahli Sunnah wal Jama'ah, yang bernama Syarhus Sunnah. Di antara yang beliau katakan di awal kitab ini ialah: "Ketahuilah, semoga Allah memberikan rahmat kepada kamu. Bahawa agama hanyalah yang datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala (Yang Banyak Memberi Berkah dan Maha Tinggi), tidak diletakkan pada akal-akal manusia dan fikiran-fikiran mereka. Dan ilmunya (agama) di sisi Allah dan di sisi RasulNya. Maka janganlah engkau mengikuti sesuatu dengan hawa-nafsu syahwat, sehingga engkau akan lepas dari agama dan keluar dari Islam. Sesungguhnya tidak ada hujah bagimu, kerana Rasulullah n telah menjelaskan Sunnah (ajaran agama / aqidah) kepada umatnya, telah menerangkannya kepada para sahabat baginda, dan mereka adalah Al Jama'ah. Mereka adalah As Sawadul A'zham (golongan majoriti). Dan As Sawadul A'zham (yang dimaksudkan) adalah al haq dan pengikutnya. Barangsiapa menyelisihi para sahabat Rasulullah n di dalam sesuatu dari urusan agama, (maka) dia telah kafir ". [11]
KESALAHAN YANG WAJIB diluruskan Ada beberapa kesalahan yang harus dibenarkan seputar kesatuan aqidah para ulama. Di antaranya:
1. Anggapan bahawa kepelbagaian mazhab (pendapat yang diikuti) dalam masalah fiqh, bererti kepelbagaian aqidah para imam.
Anggapan ini salah, sebagaimana telah kami sampaikan tentang kesatuan aqidah para ulama Ahlu Sunnah. Nampaknya, anggapan ini sudah ada semenjak lama. Pada zaman Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau menampakkan aqidah Salafiyah Ahli Sunnah wal Jama'ah, (tetapi) beliau dituduh menyebarkan aqidah Imam Ahmad bin Hanbal t. Kemudian beliau menjawab: "Ini adalah aqidah seluruh imam-imam dan Salaf (para pendahulu) umat ini, yang mereka mengambilnya dari Nabi n. Ini adalah aqidah Muhammad n ". Lihat Munazharah Aqidah Al Wasithiyah.
2. Anggapan bahawa perbezaan Ahlu Sunnah dengan firqah Syi'ah dan sebagainya dari kalangan Ahli Bid'ah, seperti perbezaan di antara mazhab empat.
Bahkan saat sekarang ini, di negara Mesir muncul lembaga yang disebut Darut Taqrib, dengan semboyan mendekatkan antara Madzhab Enam. Iaitu mazhab Hanafiyah, mazhab Malikiyah, mazhab Syafi'iyah, mazhab Hanbaliyah, mazhab (Syi'ah) Zaidiyah, dan mazhab (Syi'ah) Al Itsna 'Asyariyah. Lembaga ini menganggap, bahawa mazhab empat yang beraqidah Ahlu Sunnah, sama seperti Syi'ah yang sesat. Padahal telah kita ketahui, sebagaimana kami sampaikan di atas, bahawa aqidah seluruh imam itu satu, iaitu aqidah Ahlu Sunnah wal Jama'ah. Adapun Syiah, Rafidhah, maka para ulama telah sepakat bahawa mereka adalah ahli bid'ah.
Setelah kita mengetahui bahawa aqidah Imam Empat sama, iaitu aqidah Ahlu Sunnah wal Jama'ah, bukan aqidah Asy'ariyah, bukan pula aqidah Maturidiyah, maka sepatutnya orang-orang yang menyatakan mengikuti imam-imam tersebut dalam masalah fiqh, juga mengikuti imam mereka dalam masalah aqidah. Dengan begitu mereka akan bersatu di atas al haq. Wallahul Musta'an.
[Disalin dari majalah As-Sunnah Edisi 03/Tahun X/1427H/2006M. Diterbitkan Yayasan Lajnah Istiqomah Surakarta, No. Solo - Purwodadi Km.8 Selokaton Gondanrejo Solo 57183 Telp. 0271-761016] _______ Footnote [1]. Hanafiyah, ialah orang-orang yang mengikuti mazhab Imam Abu Hanifah rahimahullah [2]. Ahli dzimmah, ialah orang kafir yang menjadi warga negara di bawah kekuasaan negara Islam
Pentingnya Iman Kepada Hari Akhir Dan Pengaruhnya Terhadap Prilaku Manusia
Oleh Dr. Yusuf bin Abdillah bin Yusuf al-Wabil

Iman kepada hari Akhir merupakan salah satu rukun dari rukun iman, dan salah satu 'aqidah dari' aqidah Islam yang pokok, kerana masalah kebang-kitan di negeri akhirat merupakan landasan berdirinya 'aqidah selepas masalah keesaan Allah Ta'ala.
Iman kepada segala hal yang terjadi pada hari Akhir dan tanda-tandanya merupakan keimanan terhadap hal ghaib yang tidak boleh dicapai oleh akal, dan tidak ada jalan untuk mengetahuinya kecuali dengan nash melalui wahyu. Kerana pentingnya hari yang agung ini, kita dapati (di dalam al-Qur-an) bahawa Allah Ta'ala seringkali menghubungkan iman kepada-Nya dengan iman kepada hari Akhir, sebagaimana Allah berfirman:
ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر
"Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian ...." [Al-Baqarah: 177]
Juga seperti firman-Nya:
ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر
"... Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari Akhir .... "[At-Talaq: 2]
Dan masih banyak ayat yang lain.
Jarang sekali anda membuka lembaran-lembaran al-Quran-an kecuali anda akan dapati padanya pembicaraan tentang hari Akhir dan apa yang ada di dalamnya berupa pahala dan siksa.
Kehidupan menurut pandangan Islam bukanlah sekadar kehidupan di dunia yang sangat pendek dan terhad, bukan pula setakat umur manusia yang sangat pendek.
Sesungguhnya kehidupan menurut pandangan Islam sangatlah panjang, berterusan sehingga tidak ada batasnya. Tempatnya pun berlanjut menuju ke tempat yang lain di dalam Syurga yang luasnya seluas langit dan bumi atau di dalam Neraka yang semakin meluas kerana banyak umat yang menghuni bumi selama berabad-abad. [1]
Allah Ta'ala berfirman:
سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله
"Berlumba-lumbalah kamu kepada (mendapatkan) ampunan dari Rabb-mu dan syurga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasul-Nya ...." [Al-Hadiid: 21 ]
Dan Allah berfirman:
يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد
"(Dan ingatlah akan) hari (yang pada hari itu) Kami bertanya kepada Jahan-nam, 'Apakah kamu sudah penuh? Dia menjawab,' Masih ada tambahan? '" [Qaaf: 30]
Sesungguhnya beriman kepada Allah dan hari Akhir, dan beriman ke-pada apa yang ada di dalamnya berupa pahala dan seksaan adalah sesuatu yang benar-benar mengarahkan prilaku manusia kepada jalan yang benar. Tidak ada satu undang-undang pun yang dibuat manusia, mampu menjadikan prilaku manusia lurus dan istiqamah sebagaimana yang dihasilkan oleh iman kepada hari Akhir.
Oleh kerana itu, ada perbezaan yang sangat nampak antara perilaku orang yang beriman kepada Allah dan hari Akhir, dia mengetahui bahawa dunia adalah ladang bagi akhirat, juga mengetahui bahawa amal soleh adalah bekal hari Akhir, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala:
زودوا فإن خير الزاد التقوى
"... Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa .... "[Al-Baqarah: 197]
Juga sebagaimana dikatakan oleh seorang Sahabat yang mulia 'Umair bin Humam Radhiyallahu anhu [2]:
ركضا إلى الله بغير زاد إلا التقى وعمل المعاد والصبر في الله على الجهاد وكل زاد عرضة النفاد غير التقى والبر والرشاد
Berlari (menghadap) Allah tanpa bekal kecuali ketakwaan dan amal untuk hari Akhir.
Juga kesabaran dalam berjuang di jalan Allah, Dan setiap bekal pasti akan hancur.
Kecuali ketakwaan, kebaikan dan petunjuk. [3]
Terdapat perbezaan antara perilaku orang yang keadaannya seperti itu dengan perilaku orang yang tidak beriman kepada Allah, hari Akhir dan apa yang ada di dalamnya berupa pahala dan seksaan. "Maka orang yang membenarkan adanya hari Akhir akan beramal dengan melihat timbangan langit bukan dengan timbangan bumi, dan dengan perhitungan akhirat bukan dengan perhitungan dunia." [4] Dia memiliki prilaku yang istimewa di dalam kehidupannya, kita boleh menyaksikan keistiqamahan di dalam dirinya, luasnya pandangan, kuatnya keimanan, keteguhan di dalam segala cubaan, kesabaran di dalam setiap musibah, dengan mengharap pahala dan ganjaran, serta yakin bahawa apa yang ada di sisi Allah lebih baik dan lebih kekal.
Al-Imam Muslim رحمه الله meriwayatkan dari Shuhaib z, dia berkata, "Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:
عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن, إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له, وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له.
'Sungguh menakjubkan perkara orang yang beriman, semua urusannya adalah baik (baginya), hal itu tidak akan diperolehi kecuali oleh orang yang beriman. Jika dia mendapatkan kenikmatan, dia bersyukur maka hal itu adalah kebaikan baginya, dan jika dia ditimpa musibah, dia bersabar maka hal itu adalah kebaikan baginya. '"[5]
Manfaat seorang muslim tidak terbatas hanya untuk manusia saja, akan tetapi dirasakan pula oleh haiwan, sebagaimana ungkapan yang sangat terkenal dari 'Umar bin al-Khaththab Radhiyallahu anhu:
لو عثرت بغلة في العراق, لظننت أن الله سيسألني عنها: لم لم تسو لها الطريق يا عمر?
"Seandainya ada seekor keldai terjatuh di Iraq, sungguh aku yakin bahawa Allah akan bertanya kepadaku (pada hari Kiamat) tentangnya, 'Kenapa engkau tidak membuatkan jalan untuknya wahai' Umar? '" [6]
Perasaan seperti ini adalah buah dari keimanan kepada Allah dan hari Akhir, perasaan beratnya beban dan besarnya amanah yang dipikul manusia. Di mana langit, bumi, dan gunung merasa iba untuk menerimanya, kerana dia tahu bahawa segala hal, baik yang kecil atau yang besar akan diminta pertanggungjawaban, akan diambil kira dan akan dibalas. Jika baik maka baik pula balasannya, jika jelek maka jelek pula balasannya:
يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا
"Pada hari ketika tiap-tiap diri mendapati segala kebajikan dihadapkan (di mukanya), begitu (juga) kejahatan yang telah dikerjakannya; ia ingin kalau kiranya antara ia dengan hari itu ada masa yang jauh ..." [Ali 'Imran: 30]
ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا
"Dan dibentangkan Kitab, lalu kamu akan melihat orang-orang bersalah ketakutan terhadap apa yang (tertulis) di dalamnya, dan mereka berkata, 'Aduhai celakanya kami, Kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak (pula) yang besar, melainkan ia mencatat semuanya dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan ada (tertulis). Dan Rabb-mu tidak menganiaya seorang pun juga. "[Al-Kahfi: 49]
Adapun orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat serta apa yang ada di dalamnya, baik perhitungan mahupun pembalasan, maka dia akan selalu berusaha dengan keras untuk mewujudkan segala keinginannya dalam kehidupan dunia, termengah-mengah di belakang perhiasannya, rakus dalam mengumpulkannya, dan sangat pelit jika orang lain ingin mendapatkan kebaikan melaluinya. Dia telah menjadikan dunia sebagai tujuannya yang paling besar, dan puncak dari ilmunya (pengetahuannya). Dia mengukur setiap perkara dengan kemaslahatannya semata-mata, tidak mempedulikan orang lain dan tidak pernah melirik sesamanya kecuali dalam batasan-batasan yang dapat mewujudkan manfaat bagi dirinya pada kehidupan yang pendek dan terhad ini. Dia bergerak dengan menjadikan bumi dan umur sebagai batasannya saja. Oleh kerana itu, sistem perhitungan dan pertimbangannya pun berubah-ubah dan akan berakhir dengan hasil yang salah [7]; kerana dia menganggap bahawa hari Kebangkitan itu tidak mungkin berlaku:
بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة
"Bahkan manusia itu hendak membuat maksiat terus-menerus. Ia berkata, 'Bilakah hari Kiamat itu?' "[Al-Qiyaamah: 5-6]
Inilah cara pandang Jahiliyyah, terhad dan sangat sempit. Cara pandang ini telah menjadikan mereka berani melakukan pembunuhan, merampas harta, dan merompak. Hal ini disebabkan kerana mereka tidak beriman kepada hari Kebangkitan dan hari Pembalasan, sebagaimana yang digambarkan Allah Ta'ala tentang keadaan mereka dalam firman-Nya:
وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين
"Dan tentu mereka akan mengatakan (pula), 'Hidup hanyalah kehidupan kita di dunia ini sahaja, dan kita sekali-sekali tidak akan dibangkitkan.'" [Al-An'aam: 29]
Persis seperti ungkapan mereka, "Ia (kehidupan) hanyalah rahim-rahim yang melahirkan dan bumi yang menelan."
Masa terus berlalu, dan datanglah suatu keanehan, maka penafian terjadi semakin besar. Kita dapat menyaksikan pengingkaran yang menyeluruh terhadap sesuatu yang ada di belakang bahan-bahan yang dirasakan panca indera, sebagaimana dinyatakan oleh kaum komunis marxis (atheis) yang mengingkari adanya pencipta, tidak beriman kepada Allah dan tidak mengimani adanya hari Akhir. Faham ini mengatakan bahawa kehidupan hanyalah bahan belaka! Tidak ada hal lain di belakang bahan-bahan yang boleh dirasakan ini; kerana pemimpin mereka (Marxsis) berpendapat tidak adanya tuhan! Dan kehidupan hanya sebatas materi! Oleh kerana itu, kewujudan mereka bagaikan haiwan, tidak boleh memahami makna kehidupan dan tujuan mereka diciptakan, bahkan mereka tersesat lagi binasa. Jika mereka bersatu pun, maka sebenarnya mereka berada di bawah bayangan rasa takut dari kuasa undang-undang.
Anda dapati golongan manusia seperti ini masuk ke dalam golongan manusia yang sangat rakus terhadap kehidupan dunia, kerana mereka tidak mengimani adanya kebangkitan selepas kematian. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Ta'ala ketika mensifati orang-orang musyrik dari kalangan Yahudi dan yang lain:
ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون
"Dan sungguh kamu akan mendapati mereka, manusia yang paling tamak (rakus) terhadap kehidupan (di dunia), bahkan (lebih rakus lagi) dari orang-orang musyrik. Masing-masing mereka ingin agar diberi umur seribu tahun, padahal umur panjang itu sekali-kali tidak akan menjauhkannya daripada seksa. Allah Maha Mengetahui apa yang mereka kerjakan. "[Al-Baqarah: 96]
Orang musyrik tidak mengharapkan adanya kebangkitan selepas kematian. Dia menginginkan kehidupan dunia yang terus-menerus, sementara orang Yahudi mengetahui segala kehinaan yang akan mereka dapatkan di akhirat, disebabkan apa yang mereka lakukan kepada ilmu yang mereka ketahui [8]. Manusia seperti ini dan yang serupa dengannya adalah manusia yang paling buruk. Sehingga anda akan dapati sesuatu yang menyebar di kalangan mereka berupa keserakahan, ketamakan, memaksa rakyat dan menjadikannya budak, dan mengambil kekayaan mereka kerana kerakusan untuk menikmati kehidupan dunia. Kerana itulah nampak dari mereka hilangnya akhlak, dan perilaku yang seperti haiwan.
Jika mereka memandang kehidupan dunia, bertambahlah rasa lelah dan rasa sakit atas apa yang mereka harapkan dari kenikmatannya yang segera. Sementara tidak ada satu pun penghalang yang boleh menahan mereka dari kematian, kerana mereka tidak yakin sama sekali akan adanya pertanggungjawaban di akhirat dan mereka tidak mempunyai beban apa pun untuk menamatkan kehidupannya.
Kerana itulah Islam sangat memperhatikannya. Terdapat penekanan dalam al-Quran-an tentang keimanan terhadap hari Akhir, dan penetapan adanya kebangkitan, hisab serta balasan. Allah mengingkari sikap mereka yang menganggap bahawa hari Akhir itu mustahil, dan Dia memerintahkan Nabi-Nya agar bersumpah bahawa hal ini adalah haq (benar):
قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير
"... Katakanlah (Muhammad), 'Memang, demi Rabb-ku, benar-benar kamu akan dibangkitkan, kemudian akan diberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.' Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. "[At-Taghaabun: 7]
Dan Allah menyebutkan keadaan hari Kiamat, pahala yang dijanjikan bagi para hamba-Nya yang bertakwa, juga azab yang dijanjikan kepada orang-orang yang melakukan maksiat. Dia mengarahkan pandangan orang-orang yang mengingkarinya kepada bukti-bukti kebenarannya agar keraguan hati terhadapnya benar-benar hilang dan menjadikan hati mereka yakin tentang hari Kiamat dan kengeriannya yang menggetarkan badan. Hal itu agar perilaku mereka dalam kehidupan ini menjadi lurus dengan mengikuti agama yang haq yang dibawa oleh Rasul mereka Shallallahu 'alaihi wa sallam. Berikut ini beberapa bukti kebenaran tersebut.
1.Penciptaan yang Pertama Allah Ta'ala berfirman:
يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة
"Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan (dari kubur), maka (ketahuilah) sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sem-purna kejadiannya dan yang tidak sempurna .... "[Al-Hajj: 5]
Barangsiapa sanggup menciptakan manusia dalam beberapa tahap, nescaya tidak akan menyulitkan dia untuk menghidupkannya kembali (setelah mati), bahkan menghidupkan kembali lebih mudah daripada memulakannya menurut hukum akal, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala:
وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم
"Dan ia membuat perumpamaan bagi Kami; dan dia lupa pada kejadiannya; ia berkata, 'Siapakah yang dapat menghidupkan tulang-tulang yang telah hancur luluh?' Katakanlah, 'Ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya kali yang pertama. Dan Dia Maha Mengetahui tentang segala makhluk. "[Yaasiin: 78-79]
2. Bukti-Bukti Alam yang Bisa Dirasakan Menunjukkan Adanya Hari Kebangkitan Allah Ta'ala berfirman:
وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور
"... Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah Kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan pelbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah. Yang demikian itu, kerana sesungguhnya Allah, Dia-lah yang haq dan sesungguhnya Dia-lah yang menghidupkan segala yang mati dan sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan sesungguhnya hari kiamat itu tetap akan datang, tidak ada ke-raguan padanya dan bahawa sesungguhnya Allah akan membangkitkan semua orang di dalam kubur. "[Al-Hajj: 5-7]
Menghidupkan tanah yang telah mati dengan hujan dan munculnya tumbuh-tumbuhan di atasnya merupakan bukti kekuasaan al-Khaliq k untuk menghidupkan yang telah mati dan adanya hari Kiamat.
3. Kebesaran dan Keagungan Kekuasaan Allah dalam Menciptakan Makhluk-Nya yang Besar Allah Ta'ala berfirman:
أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون
"Bukankah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu berkuasa men-ciptakan yang serupa dengan itu? Benar, Dia berkuasa. Dan Dia-lah Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui. Sesungguhnya keadaan-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya, 'Jadilah!' Maka terjadilah ia. "[Yaasiin: 81-82]
Maka, Pencipta langit dan bumi dengan segala kebesaran keduanya sanggup untuk mengembalikan penciptaan manusia yang kecil, sebagaimana yang dijelaskan di dalam firman-Nya:
لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون
"Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi lebih besar daripada penciptaan manusia akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui." [Ghaafir: 57]
4. Hikmah Allah Ta'ala yang Nampak Jelas oleh Mata dalam Seluruh Ciptaan-Nya bagi Orang yang Diberikan Kenikmatan Memandang dan Berfikir yang Lepas dari Sikap Fanatik juga (Mengikuti) Hawa Nafsu Allah Yang Maha Bijaksana tidak akan pernah membiarkan manusia dalam keadaan sia-sia. Tidak juga menciptakan mereka main-main, tanpa perintah, larangan juga tanpa balasan atas amal yang mereka lakukan.
Allah Ta'ala berfirman:
أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق
"Maka apakah kamu mengira, bahawa sesungguhnya Kami menciptakan kamu secara main-main (saja), dan bahawa kamu tidak akan dikembalikan kepada Kami? Maka Maha Tinggi Allah, raja yang sebenarnya ... "[Al-Mu'-minuun: 115-116]
Allah Ta'ala berfirman:
وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون
"Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dengan main-main. Kami tidak menciptakan keduanya melainkan dengan haq (benar), tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. "[Ad-Dukhaan: 38-39]
Maka jelaslah bahawa orang yang mengarahkan pandangannya pada keajaiban-keajaiban penciptaan ini, mentadabburi (mengamati) aturan yang ada di dalamnya, dan (meyakini) segala sesuatu diciptakan dengan ukurannya masing-masing dan dengan tujuan tertentu dan masa yang menyekat dalam mewujudkan tujuan ini. Jika seperti itu keadaannya bererti ia berjalan di atas jalan (manhaj) yang dikehendaki oleh Allah kepadanya.
Sesungguhnya pengamatan pada alam yang menakjubkan ini boleh memperlihatkan kepada kita-selain luasnya ilmu Allah dan kebesaran kekuasaan-Nya-hikmah-Nya yang sangat tinggi, sehingga Allah tidak akan membiarkan manusia yang kuat berlaku zalim kepada yang lemah di antara mereka tanpa ada ancaman / balasan , dan tidak membiarkan orang-orang yang berpaling dari jalan yang benar tanpa ada balasan yang pantas mereka dapatkan di belakang kehidupan ini. Demikian pula orang-orang yang telah mengkhususkan ke-sungguhan mereka dengan tidak menahan usahanya dalam beramal mencari keredhaan Tuhan mereka. Allah tidak akan biarkan mereka tanpa mendapat keutamaan dari-Nya dan nikmat yang dilimpahkan kepada mereka di hari Akhir atas apa yang mereka ketahui bahawa segala harta yang mereka korbankan, dan kesulitan yang mereka pikul di kehidupan dunia mereka hanya merupakan sesuatu yang sangat tidak bermakna jika dibandingkan dengan pahala juga kenikmatan Syurga yang tidak pernah dipandang mata, tidak pernah didengar telinga dan tidak pernah terlintas di dalam hati manusia.
Sesungguhnya jika manusia menghayati Sunnatullah di alam ini, juga keagungan hikmah-Nya, perhatian-Nya yang besar terhadap manusia dan kemuliaan yang diberikan kepadanya, nescaya hal itu akan mendorong mereka untuk beriman kepada hari Akhir. Maka saat itu rasa egois tidak akan selesa di wajahnya yang penuh kebencian, tidak akan rakus dalam mencari kehidupan dunia, bahkan ia akan selalu saling membantu dalam ketakwaan dan kebaikan.
[Disalin dari kitab Asyraathus Saa'ah, Penulis Yusuf bin Abdillah bin Yusuf al-Wabil, Daar Ibnil Jauzi, Cetakan Kelima 1415H-1995M, Edisi Indonesia Hari Kiamat Sudah Dekat, penterjemah Beni Sarbeni, Penerbit Pustaka Ibnu Katsir] _______ Footnote [1]. Lihat kitab al-Yaumul Aakhir fi Zhilaalil Qur-aan (hal. 3-4) yang disusun oleh Ahmad Fa-iz, Mathba'ah Khalid Hasan ath-Tharabisyi, cet. I th. 1395 H.
sumber: http://almanhaj.or.id/

No comments:

Post a Comment